MASTERPIECE | Endeavour, Season 3: Episode 3 Scene | PBS