GENEALOGY ROADSHOW | Season 3, Episode 2 "Miami" | PBS